ജനകീയ നാട്ടു വൈദ്യശാല


Address :-
മുക്കട ജംഗ്ഷൻ, പാരിപ്പള്ളി പി . ഓ കൊല്ലം
Phone No:- 0474-2576757, 9747405406, 9645585599
email :- janakeeyanattuvaidyasala@gmail.com

Quick Contact

9 + 8 =

ജനകീയ നാട്ടു വൈദ്യശാല